Dla osób fizycznych

By | Dla osób fizycznych

Osoba fizyczna, która jest właścicielem terenu, zobowiązana jest do utrzymywania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie jej nieruchomości. Zabiegi i cięcia pielęgnacyjne oraz techniczne drzew i krzewów posiadacz może przeprowadzać we własnym zakresie. Jedynym wymogiem jest dostosowanie się do przepisów prawa i sztuki ogrodniczej.

Jeśli drzewa znajdują się przy granicy dwóch różnych nieruchomości, należy zachować szczególną ostrożność. Co więcej, gdy część pnia przechodzi na teren innego właściciela, do usunięcia niezbędna jest jego zgoda. Warto również zaznaczyć, że jeżeli drzewo rośnie na granicy z działką należącą do Gminy Kraków lub w pasie drogowym, potrzebne jest zezwolenie na usunięcie drzewa.

Osoby fizyczne mogą usunąć drzewo bez zezwolenia pod warunkiem, iż nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz działka nie leży na terenie parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu i nie jest wpisana do rejestru zabytków.

W parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu może obowiązywać zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów, a także naprawy urządzeń wodnych.  Zieleń objęta ochroną konserwatorską, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może wymagać zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Warto pamiętać, że prywatna działka też może leżeć na terenie parku krajobrazowego lub być wpisana do Rejestru Zabytków.

Nie można również usuwać drzew, które są pomnikami przyrody oraz tych, na których znajdują się gatunki chronione lub gniazda w okresie lęgowym ptaków (1 marca–15 października).

Również działkowcy muszą uzyskać decyzję administracyjną zezwalającą na usunięcie drzewa. Użytkownik działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest jej właścicielem w związku z czym, tak jak dotychczas, musi złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę wraz ze zgodą Zarządu ROD.

Jeśli właścicielem działki jest osoba fizyczna, lecz wycinka związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. na terenie nieruchomości znajduje się warsztat samochodowy, planowana jest budowa parkingu dla klientów itd.), wówczas konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z przepisami nie będą wymagały zezwolenia drzewa, które mierzone na wysokości 130 cm nie przekraczają:

  • 100 cm dla: kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, topoli, wierzby, platanu klonolistnego, robinii akacjowej,
  • 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody znosi również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.

Jeżeli osoba fizyczna musi uzyskać decyzję administracyjną, należy złożyć wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej), który rozpatrywany jest zgodnie z procedurami Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa:

WS-20  

W przypadku tego wniosku rozpatrywane są sprawy, w których należy ocenić faktyczną kolizję drzew i krzewów z planowaną inwestycją, na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu. W sytuacji zaistnienia kolizji w toku postępowania należy ustalić zakres i wysokość przewidywanych opłat oraz/lub wielkość ekwiwalentu przyrodniczego (nasadzeń zastępczych).

WS-21

W tym trybie można wnioskować o zezwolenie na usunięcie drzew z przyczyn wynikających ze stanu drzewa lub krzewu, a zatem okazów martwych, uszkodzonych, zagłuszonych oraz stwarzających zagrożenie z uwagi na usytuowanie, stan sanitarny czy osiągnięte wymiary. Wymagana jest w tym przypadku podstawa merytoryczna, czyli ocena stanu drzew i krzewów, przeprowadzona w terenie.